تضمین سطح خدمات یا SLA

SLA توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA)    Service-level agreement به توافق و یا قراردادی در مورد سطح خدمات مورد انتظار، بین یک سرویس‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات ازیک‌طرف و فرد یا شرکتی که از این خدمات استفاده می‌کند در طرف دیگر اطلاق می‌گردد. به‌طورمعمول در  یک قرارداد SLA  سطح کیفیت خدمات و نیز سرعت رفع اشکالات…